Algemene voorwaarden voor pro’s

Laatst gewijzigd op 22 juni 2023. Deze voorwaarden treden in werking op 7 juli 2023. 

Ten aanzien van de dienstverlening van Solvari gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

1.1 Begrippen in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven zullen de betekenis hebben zoals hieronder aangegeven:

Bestelbon verwijst naar het document waarin de bijzondere voorwaarden tussen Solvari en de Pro worden vastgelegd.

Campagne verwijst naar de faciliteit op het Platform waarmee een Pro kan aangeven welk type en hoeveel Leads de Pro wenst te ontvangen in een bepaalde periode. Campagnes worden beheerd door de Pro. Campagnes kunnen actief of gepauzeerd zijn. 

Credits verwijzen naar de eenheid van tegoeden die wordt gebruikt op het Platform (‘Solvari Credits’). Credits kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het verkrijgen van Leads.  

Commitment fee verwijst naar de door de Pro verschuldigde vergoeding voor de toekenning van Credits voor een bepaalde periode . De Commitment fee en de daarbij behorende toe te kennen Credits worden gespecificeerd op de Bestelbon en het gekozen Pakket.

Diensten verwijst naar alle bouwgerelateerde werkzaamheden geleverd door de Pro aan de Opdrachtgever zoals nader overeen te komen of overeengekomen met de Opdrachtgever in de Opdrachtovereenkomst.

Intellectuele Eigendomsrechten verwijst naar alle merken, logo’s, handelsmerken, internet domeinnamen, modellen en ontwerpen, octrooien, auteursrechten (met inbegrip van alle rechten in verband met software) en morele rechten, rechten met betrekking tot databanken, halfgeleider topografieën, knowhow, alsook alle andere rechten en industriële eigendomsrechten , in elk geval onafhankelijk van het feit of zij al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van aanvragen tot inschrijving alsmede gelijkwaardige rechten of beschermingsmiddelen die tot een soortgelijk resultaat leiden, waar ook ter wereld.

Lead verwijst naar een aanvraag voor bouwgerelateerde werkzaamheden, hierna Diensten, ingediend door een Opdrachtgever op het Platform, om in contact gebracht te worden met een of meerdere Pro’s.

Leadprijs verwijst naar de door de Pro verschuldigde minimale vergoeding, uitgedrukt in Credits, voor het verkrijgen van een Lead voor een bepaalde Dienst. 

Marktplaats verwijst naar de applicatie in de Pro omgeving waarin de Pro beschikbare Leads kan zoeken, bekijken en aankopen. 

Opdrachtgever verwijst naar een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een Lead of meerdere Leads indient op het Platform.

Opdrachtovereenkomst verwijst naar de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden, afgesloten tussen de Pro en de Opdrachtgever, direct of indirect door toedoen van het gebruik van het Platform door de Pro en de Opdrachtgever.

Overeenkomst verwijst naar deze algemene voorwaarden, inclusief de door de Pro ondertekende Bestelbon.

Pakket verwijst naar een specifieke bundel van Platformdiensten waarvoor de Pro periodiek een vaste vergoeding verschuldigd is. De pakketkeuze en de bijbehorende Platformdiensten en bijzondere voorwaarden worden gespecificeerd op de Bestelbon.

Platform verwijst naar het online Platform beschikbaar gesteld door Solvari via www.solvari.be, www.solvari.nl en andere domeinen.

Platformdiensten verwijst naar de diensten aangeboden door Solvari op of door middel van het Platform zoals uiteengezet onder Artikel 4 van deze Overeenkomst.

Pro verwijst naar de professionele dienstverlener, rechtspersoon of natuurlijke persoon, die partij wordt bij de onderhavige Overeenkomst voor het gebruik van het Platform en de Platformdiensten.

Pro account verwijst naar de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Pro toegang krijgt tot de Pro omgeving.  

Pro omgeving verwijst naar de afgeschermde online omgeving waar de Pro de Platformdiensten kan afnemen en beheren. De Pro kan hier Campagnes, Leads, reviews en zijn publieke bedrijfspagina beheren, alsook Credits overzichten, facturen, betalingsgeschiedenis inzien en instellingen van de Platformdiensten aanpassen. De Pro omgeving is beschikbaar via https://pro.solvari.nl/ en https://pro.solvari.be/ onder de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst. 

Red flag verwijst naar iedere aanwijzing waaruit kan blijken dat de kwaliteit van de dienstverlening van de Pro niet voldoet aan de algemene verwachtingen van de opdrachtgever of Solvari. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, slechte reviews.

Service fee verwijst naar de door de Pro verschuldigde vergoeding voor toegang tot het Platform en de Platformdiensten voor een bepaalde periode. De Service fee wordt gespecificeerd op de Bestelbon.

Solvari verwijst naar Solvari BV (hierna ‘Solvari’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), een vennootschap naar Nederlands recht ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 50972243, gevestigd te Orteliuslaan 850, 3528 BB, Utrecht (Nederland).

 

Artikel 2: Aanvaarding en voorwerp van de Overeenkomst

Aanvaarding van de Overeenkomst

2.1 De aanvaarding van de Overeenkomst geschiedt zoals uiteengezet in Artikel 9.1. Hierbij verklaart de Pro: 

 1. een vennootschap te vertegenwoordigen of eenmanszaak te zijn gevestigd in België of Nederland; en
 2. over de nodige bekwaamheid en hoedanigheid te beschikken om deze Overeenkomst aan te gaan; en 
 3. over de nodige kwalificaties te beschikken die vereist zijn om bij afsluiting van de Overeenkomst de Diensten aan de Opdrachtgevers te leveren; en
 4. zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud verbonden door de hierin opgenomen algemene voorwaarden die betrekking hebben op (i) het gebruik van het Platform en (ii) de daarop aangeboden Platformdiensten. 

Voorwerp van de Overeenkomst

2.2 Solvari biedt Pro’s en Opdrachtgevers een Platform aan waarop Pro’s Diensten op het gebied van bouwgerelateerde werkzaamheden kunnen aanbieden aan Opdrachtgevers. Hierbij staat het Platform centraal. Via het Platform worden Platformdiensten aangeboden zoals uiteengezet onder Artikel 4 van de Overeenkomst.

2.3 De huidige Overeenkomst omvat de enige voorwaarden, daarin begrepen alle rechten en verplichtingen van de partijen, met betrekking tot het gebruik van het Platform, het aanbieden en het gebruik van de Platformdiensten. De eigen voorwaarden, verkoopvoorwaarden, inkoop- of factuurvoorwaarden van de Pro zijn niet van toepassing.

Artikel 3: Toetreding tot het Platform

3.1 Om toegang te krijgen tot het Platform en gebruik te kunnen maken van de Platformdiensten moet de Pro beschikken over een Pro account. Solvari behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van de Pro voor toetreding tot het Platform te onderzoeken alvorens de Pro account aan te maken. In dit onderzoek kijkt Solvari onder andere, maar niet uitsluitend naar de volgende aspecten:

 1. Eerdere inschrijvingen op het Platform. Eventuele motivering tot een nieuwe inschrijving.
 2. De aard van de onderneming, bijvoorbeeld een vennootschap of een eenmanszaak, ingeschreven in een handelsregister of een gelijkwaardig register.
 3. De kredietwaardigheid van de onderneming. 
 4. De juistheid en volledigheid van de door de Pro aangeleverde informatie.
 5. De validiteit van de contactgegevens aangeleverd door de Pro.
 6. Eventuele gevonden Red flags.

3.2 Indien uit het onderzoek blijkt dat de Pro niet voldoet aan de criteria opgesteld door Solvari, behoudt Solvari zich het recht voor om de Pro te weren en de toegang tot het Platform te weigeren. Er komt geen Overeenkomst tot stand. 

3.3 Om toegang te krijgen tot het Platform en gebruik te maken van de Platformdiensten is een Service fee verschuldigd.

Artikel 4: Werking van het Platform

4.1 Het Platform laat de Pro toe om, tegen betaling van de Leadprijs of een door de Pro gekozen hogere prijs, in contact te komen met Opdrachtgevers in verband met de door hen ingediende Leads. 

4.2 Leads worden aangekocht met Credits. Credits worden toegekend op de eerste dag van de maand, in overeenstemming met het door de Pro geselecteerde Pakket, tenzij anders overeengekomen. Een negatief Credit saldo wordt maandelijks verrekend tegen een wisselkoers van 1 euro per 1 credit. Eenmaal toegekende Credits kunnen niet worden geretourneerd of uitgekeerd in geld. Credits zijn na uitgifte 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen, en vervallen daarna wanneer ze niet verbruikt zijn. Bij aankopen worden eerst de Credits gebruikt die het eerst vervallen. 

4.3 De Pro is als enige verantwoordelijk voor het monitoren en het gebruiken van de Credits. Credits zijn aan een specifieke Pro account verbonden. De Pro mag Credits niet verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins overdragen. Credits kunnen niet toegepast worden op een ander Pro account.  

4.4 Leadprijzen worden door Solvari vastgesteld en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Veranderingen van Leadprijzen met betrekking tot actieve Campagnes zullen minimaal een week van tevoren worden aangekondigd in de Pro omgeving en bovendien per e-mail gecommuniceerd, tenzij anders overeengekomen. Leadprijzen zijn onder meer, maar niet exclusief afhankelijk van:  

 • de gevraagde Dienst, 
 • de locatie van de gevraagde werkzaamheden,
 • de wijze waarop de toebedeling van de Lead aan de Pro tot stand komt, bijvoorbeeld,
  • selecteert de Opdrachtgever de Pro zelfstandig op het Platform of
  • selecteert de Pro de Opdrachtgever zelfstandig op het Platform of 
  • wordt de selectie bepaald door het algoritme zoals benoemd in Artikel 4.5,
 • het aantal Pro’s dat kan worden toebedeeld aan een Lead. 

4.5 Leads worden, bij gebruik van een Campagne, via een algoritme toegewezen op basis van bepaalde criteria en parameters. Bij de toewijzing van Leads aan een Pro houdt Solvari rekening met criteria en parameters waaronder maar niet uitsluitend:

 • De prijs die de Pro aangeeft te willen betalen aan Solvari in vergelijking met de prijzen die andere Pro’s wensen te betalen voor de Lead;
 • De expertise van de Pro voor het vervullen van de door de Opdrachtgever gevraagde Dienst;
 • Het aantal Leads dat de Pro aangeeft te willen ontvangen;
 • Het geografische werkgebied waarin de Pro actief is.

Solvari deelt de contactgegevens van de Opdrachtgever met een of meerdere Pro’s en deelt de contactgegevens van de betreffende Pro’s met de Opdrachtgever, en faciliteert beide partijen om met elkaar in contact te treden. Beide partijen maken vervolgens hun eigen overwegingen over de geschiktheid van de ander voor de gevraagde dan wel de te leveren Diensten.

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen in dit artikel, garandeert Solvari op geen enkele wijze dat het aankopen van Leads leidt tot het sluiten van een Opdrachtovereenkomst of een uitvoering van Diensten. 

4.6 Solvari hanteert een restitutiebeleid. Dit houdt in dat de Pro onder bepaalde omstandigheden een restitutie kan aanvragen met betrekking tot een verkregen Lead (‘reclamatie’). De reclamatie wordt uitgekeerd aan de Pro, in de vorm van een tegoed in Credits. Een reclamatie wordt enkel toegekend onder de omstandigheden die omschreven zijn in de Reclamatie richtlijnen, zoals gepubliceerd op het Platform, en welke van tijd tot tijd door Solvari kunnen worden aangepast. Solvari bepaalt geheel naar eigen inzicht of daar in een concreet geval sprake van is.

4.7 Het Platform laat de Pro toe een publieke bedrijfspagina te creëren die zichtbaar is op het Platform. Deze pagina bevat algemene informatie met betrekking tot de Pro, alsook reviews over de Diensten van de Pro. Hoewel Solvari inspanningen levert om het Platform voor iedereen veilig en aangenaam te houden, erkent de Pro dat Solvari noch verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de juistheid, waarachtigheid of volledigheid van een bepaalde review. De Pro heeft wel de gelegenheid om, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de bijkomende richtlijnen op het Platform, te reageren op een review.

4.8 Het Platform geeft de Pro toegang tot een chatapplicatie die de Pro toelaat om rechtstreeks via het Platform met de Opdrachtgever te communiceren. Solvari behoudt zich het recht voor om voor de levering van Platformdiensten zich toegang te verschaffen tot de inhoud van de chatapplicatie in geval van discussie tussen de Pro en de Opdrachtgever. De Pro begrijpt en erkent dat Solvari de inhoud van de chatapplicatie als bewijs kan gebruiken om aan te tonen wat er tussen de Pro en de Opdrachtgever werd geschreven.

Artikel 5: Gebruik van het Platform

5.1 Het Platform is een cloudapplicatie, wat betekent dat een Pro enkel gebruik kan maken van het Platform en de Platformdiensten indien de Pro over een internetverbinding beschikt. 

5.2 De Pro garandeert dat alle informatie en inhoud die de Pro uploadt of toevoegt op het Platform, zoals bijvoorbeeld voor het aanmaken van de publieke bedrijfspagina, accuraat, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Het gebruik van aliassen of bijnamen op het Platform is niet toegestaan. 

5.3 De Pro verklaart het Platform niet te zullen gebruiken,

 1. op een wijze die in strijd is met een wet, regel, decreet, beslissing, vonnis of verordening, of op een wijze die een onwettig of immoreel doel of gevolg heeft;
 2. om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of soortgelijke communicatie te verzenden of te doen verzenden;
 3. om materiaal of informatie te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te publiceren, te posten, te distribueren, te verspreiden, door te geven, te gebruiken of te hergebruiken die onjuist, illegaal, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, kwetsend, hatelijk, bedreigend, opruiend, schadelijk, inbreuk makend, pornografisch, discriminerend, onfatsoenlijk, ongevraagd, ongeoorloofd, onwettig of verwerpelijk is, of die de Pro of Solvari kan blootstellen aan gerechtelijke stappen of reputatieschade;
 4. om de rechten van anderen te bedreigen, in gevaar te brengen, te misbruiken, te verstoren of anderszins te schenden.

5.4 Solvari is niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door de Pro of een andere gebruiker op het Platform is geplaatst. 

5.5 De Pro zal de inloggegevens die toegang geven tot de Pro omgeving vertrouwelijk en veilig bewaren. Indien de Pro vaststelt dat diens inloggegevens niet langer vertrouwelijk zijn, d.w.z. verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt door iemand anders, zal deze Solvari hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat de inloggegevens kunnen worden ingetrokken en nieuwe inloggegevens kunnen worden verstrekt.

5.6 De Pro zal Solvari onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Pro een incident met betrekking tot de goede werking van het Platform vaststelt en zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de impact van dit incident te beperken. 

5.7 Indien het gebruik van het Platform door een Pro kan worden beschouwd als:

 1. een schending van deze Overeenkomst of de Intellectuele Eigendomsrechten of enig ander recht van Solvari of een derde; 
 2. een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van het Platform of Platformdiensten; 
 3. een gevaar voor het Platform als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code; 
 4. een schending van hetgeen bepaald is in Artikel 5.3;
 5. directe concurrentie met de naar behoren gecommuniceerde commerciële belangen van Solvari; 

of indien Solvari klachten of slechte reviews ontvangt over de Pro van Opdrachtgevers, of indien de Pro niet voldoet aan de door Solvari opgestelde gedragsregels, zoals gepubliceerd op het Platform, en welke van tijd tot tijd door Solvari kunnen worden aangepast;

behoudt Solvari zich het recht voor om de toegang tot de Pro omgeving en de Platformdiensten te blokkeren zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder dat enige vorm van compensatie of andere vergoeding aan de Pro verschuldigd is. De toegang tot de Pro omgeving en de Platformdiensten zal slechts worden hersteld indien Solvari naar voldoening heeft kunnen vaststellen dat de hierboven genoemde schendingen zijn gestopt en afdoende gerectificeerd. Schending van verplichtingen onder deze Overeenkomst kan leiden tot de ontbinding van deze Overeenkomst, zoals bepaald in Artikel 9.3b.

5.8 Solvari behoudt zich het recht voor om het onderzoek genoemd in Artikel 3.1, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment, gedurende de looptijd van de Overeenkomst uit te voeren en de resultaten ervan mee te wegen bij de overwegingen genoemd in Artikel 5.7.

5.9 Indien informatie of communicatie van een Pro de voorwaarden van de Overeenkomst of toepasselijke wettelijke verplichtingen schendt, of op enigerlei wijze schadelijk is voor de commerciële belangen van Solvari, dan behoudt Solvari zich het recht voor om deze informatie of communicatie te verwijderen.

5.10 Solvari behoudt zich het recht voor om Opdrachtgevers te informeren over schendingen van Solvari’s gedragsregels door de Pro of over gevonden Red flags met betrekking tot de Pro.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingen worden verricht volgens de ingestelde betalingsmethode van de Pro op het Platform.

6.2 De Pro aanvaardt de facturen en overige communicatie van Solvari op elektronische wijze te ontvangen. Solvari zal enkel het e-mailadres dat op de Bestelbon werd ingevuld aanwenden ter verzending van de facturen. Elke wijziging hieromtrent zal door de Pro moeten worden gedaan in de Pro omgeving of schriftelijk medegedeeld via pro@solvari.com. Voor zover de Pro dit zou nalaten kan deze zich niet beroepen op het niet correct ontvangen van facturen of enige andere communicatie (betalingsherinneringen, ingebrekestellingen, …). Facturen of andere communicatie die in de ‘spambox’ terechtkomen, zullen als geldig toegekomen worden beschouwd.

6.3 Behoudens expliciete andere aanduiding op het Platform, zijn de prijzen exclusief belastingen op de toegevoegde waarde (btw) en exclusief enige andere heffingen. Belastingen en heffingen zullen steeds worden toegepast aan het toepasselijke wettelijke tarief.

6.4 Onverminderd enige afwijkende regeling, zijn facturen van Solvari steeds onderworpen aan een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de verzending van de corresponderende factuur naar de Pro. Het is de Pro niet toegestaan om over te gaan tot enige compensatie of schuldvergelijking op basis van de te betalen bedragen. 

6.5 Ingeval van laattijdige of gedeeltelijke betaling is er van rechtswege en zonder enige vorm van voorafgaandelijke ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd tot op datum van algehele betaling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag, eveneens van rechtswege en zonder enige vorm van voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van € 65,00. Solvari is gerechtigd om voor elke betalingsherinnering of ingebrekestelling € 10,00 in rekening te brengen.

6.6 Ingeval van laattijdige betaling door de Pro behoudt Solvari zich in ieder geval het recht voor om de toegang van de Pro tot het Platform of enige daarmee gerelateerde Platformdiensten (tijdelijk) te blokkeren totdat de volledige betaling is voldaan. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Solvari zich het recht voor om de facturatie voort te zetten conform de Overeenkomst. 

6.7 Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig wordt betaald, kan Solvari de vordering uit handen geven aan een derde partij (die zij zal machtigen haar vorderingen ten laste van de Pro te realiseren).

De Pro zal schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij een uiterste betalingstermijn van 15 dagen zal toegepast worden. Bij gebrek aan volledige betaling (inclusief de conventionele intresten en schadebeding, zoals voorzien onder Artikel 6.5) of het tot stand komen van een (af)betalingsplan, kan de overeenkomst als verbroken wegens wanprestatie van de Pro worden gezien. De datum van de verbreking van de overeenkomst is de 15e dag na datum van de ingebrekestelling.

In geval van vaststelling van de verbreking van de overeenkomst als gevolg van een betalingsachterstand, behoudt Solvari zich het recht voor om de reeds openstaande vordering te vermeerderen met een vergoeding gelijk aan de facturen voor de nog resterende termijnen, conform het op de Bestelbon gekozen Pakket, alsmede alle bijkomende incasso- en gerechtskosten. Toegang tot de Platformdiensten wordt daarmee geblokkeerd en eventuele resterende Credits zullen komen te vervallen zonder recht op vergoeding aan de Pro. 

6.8 Indien de Pro het niet eens is met een bepaalde factuur, moet de Pro deze factuur schriftelijk betwisten binnen een termijn van tien (10) dagen na factuurdatum. Indien de Pro een factuur of het bedrag daarin betwist, zal de Pro in ieder geval gehouden zijn tot betaling van het onbetwiste gedeelte van de factuur.

Artikel 7: Garanties en aansprakelijkheid

7.1 De Pro begrijpt en aanvaardt dat Solvari op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kan worden voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomsten gesloten tussen de Pro en de Opdrachtgever voor de levering van de Diensten. De Pro zal Solvari vrijwaren voor elke claim of vordering die zou worden ingesteld door de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Diensten door de Pro.

7.2 Aangezien de werking van het Platform afhankelijk is van de onderliggende techniek (software), kan Solvari een ononderbroken werking ervan niet te allen tijde waarborgen. Solvari verbindt zich ertoe het Platform als normaal zorgvuldige dienstverlener van gelijkaardige activiteiten beschikbaar te stellen. Solvari streeft ernaar enige onvoorziene onderbrekingen in de toegang tot het Platform zo snel als redelijkerwijs mogelijk te communiceren aan de Pro. 

7.3 Solvari behoudt te allen tijde het recht om de beschikbaarheid van het Platform te beperken naar eigen inzicht voor zolang Solvari dit nodig acht voor onderhouds-, update- of soortgelijke doeleinden. Voor zover als redelijkerwijze mogelijk, zal dergelijke wijziging in de beschikbaarheid vooraf via het Platform worden gecommuniceerd.

7.4 Voor zover toegestaan door het toepasselijke dwingend recht, met inbegrip van wetgeving inzake gegevensbescherming, kan Solvari niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming in de werking van het Platform en de levering van Platformdiensten, voor zover deze worden veroorzaakt door tekortkomingen in de diensten van derden waarvan het Platform afhankelijk is en wanneer deze derden buiten de werkelijke en daadwerkelijke controle van Solvari vallen. Dergelijke tekortkomingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. de niet-naleving door de derde van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. het verlies van gegevens veroorzaakt door een storing in de systemen van een derde; en
 3. de onbeschikbaarheid van (delen van) het Platform veroorzaakt door onbeschikbaarheid of storing van diensten van een derde partij waarvan het Platform afhankelijk is.

7.5 Solvari is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de werking van het Platform of de levering van Platformdiensten, indien deze fouten worden veroorzaakt door foutieve informatie (onvoldoende, onjuist of beide), of een nalatigheid of inbreuk op de wet of deze Overeenkomst door de Pro.

7.6 Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zal Solvari onder geen enkele omstandigheid en in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade, direct, indirect, punitief of van enige andere aard, voortvloeiend uit deze Overeenkomst en/of de toegang tot of gebruik van onze Platformdiensten, tenzij dergelijke schade het directe gevolg is van onze grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude. Solvari zal nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade of door de Pro geleden schade, zoals enig verlies van winst, inkomsten, omzet of enige andere potentiële financiële of commerciële mogelijkheden, ongeacht of deze schade of dit verlies voortvloeit uit een schending van een contract of een onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Solvari, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zal nooit, in totaal, vijfhonderd (500) euro overschrijden.

Artikel 8: Concurrentie

8.1 De Pro verbindt zich ertoe de gegevens van de Leads en Opdrachtgevers waarvan deze kennis neemt op het Platform nooit met een derde te zullen delen of tegen betaling over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvari. 

8.2 Met inachtneming van Artikel 8.1, staat het Platform Pro’s toe om op projecten samen te werken met andere Pro’s, zodat de Pro de Opdrachtgever een optimale dienstverlening kan aanbieden.

Artikel 9: Duur en beëindiging

9.1 De huidige Overeenkomst vindt toepassing vanaf de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden door de Pro op het Platform, de ondertekening ervan of bij ondertekening van de Bestelbon. De Overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur, maar blijft minstens in stand gedurende de vaste looptijd aangegeven op de Bestelbon. 

De Pro verbindt er zich in ieder geval toe om minimaal het initieel in de Bestelbon opgenomen Pakket aan te kopen, dan wel het volledige saldo behorend bij de Bestelbon en gekozen Pakket te vergoeden in geval van vroegtijdige beëindiging.

9.2 Overeenkomsten aangegaan middels een Bestelbon worden afgesloten voor een vaste duur (‘initiële termijn’) die wordt aangegeven op de Bestelbon. De Overeenkomst kan tijdens de initiële termijn niet worden opgezegd door de Pro. Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd (‘verlengde termijn’). In de verlengde termijn kan de Overeenkomst te allen tijde, met een opzegtermijn van een maand, kosteloos worden opgezegd door elk van de Partijen. Tijdens de verlengde termijn worden de Service fee en Commitment fee maandelijks in rekening gebracht. Eventuele voordelen, kortingen, of toekenning van extra Credits komen te vervallen. De Pro kan de Overeenkomst gedurende de verlengde termijn schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar pro@solvari.com

9.3 Solvari behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk, zonder enige vergoeding vanuit Solvari en zonder enige rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door de andere partij (‘wanpresterende partij’) hiervan schriftelijk in kennis te stellen, wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:

 1. De wanpresterende partij wordt insolvent of is niet in staat haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of de Wanpresterende partij dient een aanvraag in (of heeft een aanvraag ingediend) voor reorganisatie of enige andere beschermende procedure onder de toepasselijke wetgeving inzake faillissementen;
 2. De wanpresterende partij begaat een wezenlijke schending van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, indien deze wezenlijke wanprestatie niet kan worden hersteld binnen een termijn van zeven (7) dagen na een ingebrekestelling van de andere partij. Om verwarring te vermijden, een wezenlijke schending in hoofde van de Pro slaat onder meer op het niet nakomen door de Pro van haar betalingsverplichtingen of de verplichtingen opgenomen onder Artikel 5.7.

9.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Solvari, in de gevallen bepaald onder Artikel 9.3.b, zal de Pro steeds een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de vergoeding voorzien in Artikel 6.7, te weten het volledige saldo behorend bij de Bestelbon en gekozen Pakket.

9.5 Na de beëindiging van de Overeenkomst zal het de Pro niet langer toegestaan zijn om van de Platformdiensten gebruik te maken. De Pro kan Solvari verzoeken de Pro account en alle daarmee verband houdende gegevens te verwijderen via pro@solvari.com.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

10.1 Solvari blijft te allen tijde de eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op, of in verband met de inhoud van het Platform (daarin begrepen de onderliggende bron- en objectcode), met uitzondering van de documentatie, informatie, inhoud of enige andere elementen op het Platform geplaatst door de Pro.

10.2 Solvari kent aan de Pro een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht toe tot toegang en gebruik van het Platform voor de strikte looptijd van deze Overeenkomst.

10.3 De Pro erkent dat diens gebruik van het Platform steeds in overeenstemming zal zijn met het normaal voorzichtige gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Solvari met betrekking tot het Platform en de inhoud. 

10.4 In dat kader verbindt de Pro zich ertoe om zich te onthouden van enig element van het Platform of de inhoud ervan beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten te kopiëren, te bewerken, te analyseren, te decompileren, publiek te maken, te distribueren of over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solvari.

10.5 Niets in deze Overeenkomst zal begrepen worden als een expliciete of impliciete overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Solvari aan de Pro.

10.6 Wanneer de Pro van documentatie, materialen of andere inhoud beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten, toebehorend aan derden, gebruik zou maken op het Platform of in het kader van Platformdiensten, garandeert de Pro dat Solvari het recht heeft om deze documentatie, materialen of andere inhoud te gebruiken op het Platform of voor de toepasselijke Platformdiensten en dat dit gebruik in overeenstemming is met toepasselijke voorwaarden met betrekking tot dit gebruik. De Pro begrijpt en aanvaardt dat Solvari geen macht, controle of adviserende kracht uitoefent ten aanzien van rechten van derden.

10.7 De Pro kent aan Solvari een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd en niet-sublicentieerbaar recht toe om documenten, materialen, gegevens, informatie of content van de Pro zelf te gebruiken voor zover Solvari gebruik maakt van deze informatie of content om het Platform ter beschikking te stellen en de Platformdiensten te leveren.

Artikel 11: Confidentialiteit

11.1 De partijen verbinden zich ertoe om informatie die als confidentieel wordt aangemerkt door de andere partij of die door haar aard als confidentieel dient te worden beschouwd (bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen) steeds als confidentieel te behandelen.

Artikel 12: Privacy en gegevensverwerking

12.1 Enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de huidige Overeenkomst gebeurt in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna: AVG) en zal onderworpen zijn aan onze privacy policy die beschikbaar wordt gesteld via https://www.solvari.nl/disclaimer en https://www.solvari.be/disclaimer.

12.2 Andere gegevens dan persoonsgegevens die worden gegenereerd door de Pro en de Opdrachtgever door middel van het Platform, waaronder afspraken met betrekking tot de te leveren Diensten, de prijsafspraken met betrekking tot de te leveren Diensten, alsook enige andere gegevens die op het Platform worden gegenereerd met betrekking tot de uitvoering van de Diensten of de levering van de Platformdiensten, zullen voor de Pro toegankelijk blijven voor de gehele looptijd van de Overeenkomst, zolang de Pro account niet verwijderd wordt. De Pro heeft eveneens het recht om deze gegevens te exporteren in een gebruikelijk machine-leesbaar formaat. De Pro is alleen verantwoordelijk voor de verdere verwerking van die gegevens en gaat akkoord om Solvari te vrijwaren voor elke klacht of claim betreffende het verdere gebruik van de gegevens.

12.3 Solvari zal zich voor zover nodig voor het beschikbaar stellen van het Platform en het leveren van de Platformdiensten eveneens toegang kunnen verschaffen tot de gegevens genoemd in Artikel 12.2.

12.4 Uitgezonderd wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor het beschikbaar stellen van het Platform of het leveren van de Platformdiensten uiteengezet onder Artikel 4 van de Overeenkomst, worden de data vermeld onder Artikel 12.2 niet gedeeld met derde partijen.  

12.5 De Pro garandeert zorgvuldig om te gaan met het inschakelen van derden die betrokken worden bij de verwerking van persoonsgegevens en sluit waar nodig verwerkersovereenkomsten of andere privacy-gerelateerde overeenkomsten. De Pro draagt zorg voor een adequate informatievoorziening hierover richting Opdrachtgevers.

12.6 Als een verzoek van een Opdrachtgever ten aanzien van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verzoek tot verwijdering of correctie, aan de Pro wordt gedaan, dan handelt de Pro dat verzoek zelf af. Voor Solvari geldt hetzelfde. Indien nodig verlenen Solvari en de Pro elkaar redelijke medewerking om te kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken. 

12.7 De persoonsgegevens worden door de Pro direct verwijderd of geanonimiseerd als het contact als hiervoor omschreven niet tot een Opdrachtovereenkomst heeft geleid, tenzij de Opdrachtgever de Pro te kennen geeft in te stemmen met verdere verwerking van diens persoonsgegevens, of als de Pro de persoonsgegevens op een andere wettelijke grondslag rechtmatig verder mag verwerken.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Overmachtsituaties, zijnde omstandigheden die zich voordoen buiten onze controle die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien en die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van enige verplichting onder deze Overeenkomst verhinderen, ontheffen ons, zolang dergelijke gebeurtenis voortduurt, van die verplichtingen onder deze Overeenkomst. Overmacht omvat gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, oproer of rellen, brand, overstroming, explosie, aardbeving, elektrische uitval als gevolg van een van de bovenstaande gebeurtenissen, wereldwijde of regionale internet onderbrekingen, pandemieën die leiden tot beperkingen van de normale activiteiten, stakingen of arbeidsgeschillen die leiden tot stillegging, vertraging of onderbreking van het werk, nationale noodsituaties of enig handelen of nalaten van een overheidsinstantie of -organisatie. In geval van Overmacht doen wij ons best om de Pro zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van de overmachtsituatie en de gevolgen daarvan. Zodra, en in de mate dat, de overmachtsituatie ophoudt, zullen wij onze contractuele verplichtingen hervatten. De Pro zal geen recht hebben op schadevergoeding of terugbetaling voor een dergelijke niet-nakoming in het geval van overmacht.

Artikel 14: De behandeling van klachten

14.1 De Pro heeft het recht om bij Solvari gratis melding te maken van eventuele problemen die deze zou ondervinden bij het gebruik van het Platform of de Platformdiensten. Dit kan via pro@solvari.com.

14.2 Problemen omvatten onder meer

 1. Meldingen van het feit dat Solvari een inbreuk zou maken op toepasselijke wetgeving;
 2. Technische problemen die zich zouden voordoen in verband met het Platform of de Platformdiensten;
 3. Enige acties ondernomen door Solvari in verband met het Platform of de Platformdiensten die een weerslag zouden hebben op de Pro. Hieronder vallen ook eventuele klachten of opmerkingen van de Pro in verband met het blokkeren van de toegang van de Pro tot het Platform, om welke reden dan ook. 

Solvari zal zich inspannen om opmerkingen of problemen gemeld door de Pro zo snel en efficiënt als mogelijk te behandelen, rekening houdend met de aard en de ernst van de melding.

Artikel 15: Algemene clausules

15.1 Solvari zal steeds het recht hebben om gebruik te maken van haar eigen dienstverleners voor het vervullen van haar contractuele verplichtingen, zoals uiteengezet in de huidige Overeenkomst.

15.2 Solvari verleent het Platform en de Platformdiensten als onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze Overeenkomst zal begrepen of geïnterpreteerd worden als een relatie van agentuur, joint venture, of partnerschap tussen Solvari en de Pro. Het is de Pro niet toegestaan om Solvari te vertegenwoordigen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

15.3 In overeenstemming met de AVG, zal Solvari steeds het recht hebben om haar rechten en plichten in deze Overeenkomst, ten dele of in hun geheel, over te dragen aan een derde partij zonder dat hiertoe de toestemming van Pro vereist is. Het is de Pro niet toegestaan om enige rechten toegekend onder deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

15.4 Solvari behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Elke gewijzigde versie van de voorwaarden zal publiek op het Platform worden bekendgemaakt (op https://www.solvari.nl/algemene-voorwaarden en https://www.solvari.be/algemene-voorwaarden) en schriftelijk met de Pro gecommuniceerd. Behoudens andersluidende communicatie, gaan wijzigingen of aanpassingen aan de algemene voorwaarden in op de zestiende (16e) dag nadat de wijziging op het Platform bekend is gemaakt. Het verdere gebruik van het Platform en de Platformdiensten zonder verzet van de Pro, binnen die periode, zal worden opgevat als de definitieve goedkeuring van de gewijzigde algemene voorwaarden. 

15.5 In ieder geval behoudt de Pro het recht om zijn Pro account te allen tijde te verwijderen en het gebruik van het Platform stop te zetten op de wijzen bepaald in de Overeenkomst.

15.6 Indien enige bepaling in de huidige Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard door een bevoegde instantie of rechtbank, zal het effect van dergelijke verklaring beperkt blijven tot de bepaling in kwestie, zonder enig nadelig effect op de andere bepalingen in de Overeenkomst.

15.7 Voor Nederlandse Pro’s (eenmanszaken en vennootschappen gevestigd in Nederland) geldt het Nederlandse recht en worden geschillen voorgelegd aan de rechtbanken in Utrecht. Voor Belgische Pro’s (gevestigd in België) geldt het Belgische recht en worden geschillen voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Eerder bekeken pagina's