AFFILIATE VOORWAARDEN SOLVARI 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze affiliate voorwaarden wordt verstaan onder:

Affiliate:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die deze Affiliate voorwaarden heeft aanvaard en waarmee Solvari een Overeenkomst aangaat ten behoeve van de Dienst.

Affiliatesite:

de internetpagina of -pagina’s waarmee Affiliate deelneemt aan het Solvari affiliateprogramma.

Dienst:

het door Solvari aangeboden affiliateprogramma, waarmee Affiliate het Platform van Solvari kan promoten met gebruikmaking van het Promotiemateriaal op de Affiliatesite met als doel het genereren van leads uit de door partijen overeengekomen Productcategorie en waarvoor Affiliate een Vergoeding ontvangt.

Gebruiker:

iedere internetgebruiker die zich met gebruik van het Promotiemateriaal aanwezig op de Affilliatesite gebruik maakt van Platform.

Lead:

iedere Gebruiker die door middel van het Promotiemateriaal aanwezig op de Affiliatesite gebruik maakt van het Platform en een uiting van interesse doet die kan uitmonden in een overeenkomst tussen aanbieders van producten e/o diensten (vakspecialisten) en Gebruiker. De klus moet feitelijk gezien uitgevoerd kunnen worden en bij Gebruiker moet enige aankoopintentie aanwezig zijn.

Affiliate Account:

de (persoonlijke) omgeving op de Website die door Solvari aan Affiliate ter beschikking wordt gesteld, waarin onder andere de verschuldigde Vergoeding(en) en het Promotiemateriaal zijn in te zien.

Overeenkomst:

iedere tussen Solvari en Affiliate tot stand gekomen Overeenkomst waarvan deze affiliate voorwaarden onderdeel uitmaken.

Platform:

het online platform van Solvari waarop Gebruikers een uiting van interesse kunnen doen in een bepaald product en/of dienst, welke interesse kan uitmonden in een overeenkomst tussen Gebruiker en deelnemers (vakspecialist).

Promotiemateriaal:

al het materiaal dat door Solvari verstrekt wordt aan Affiliate ten behoeve van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, tracking links, iFrames en API koppelingen.

Productcategorie:

de in het kader van de Overeenkomst tussen partijen overeengekomen categorie waarvoor Affiliate ten behoeve van Solvari exclusief leads zal genereren (productcategorieën zijn bijvoorbeeld: zonnepanelen, isoleren, dakkapellen en kozijnen).

Solvari:

Solvari BV, gevestigd te Nieuwegein ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 50972243.

Vergoeding:

uitbetalingen door Solvari aan Affiliate ten aanzien van de Dienst in het kader van de goedgekeurde leads. Solvari en Affiliate maken voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst een afspraak over het tarief per Lead.

Website:

www.solvari.nl, www.solvari.be en andere sites die Solvari in eigen beheer heeft.


ARTIKEL 2: AARD VAN DE AFFILIATEDIENST 

 1. Solvari opereert een Website waar zij consumenten en aanbieders van producten en/of diensten (vakspecialisten) bij elkaar probeert te brengen onder meer bestaande uit het aanbieden/genereren van leads uit de markt. Solvari heeft daarbij een faciliterende rol en brengt vraag en aanbod bij elkaar.  
 2. Affiliate zal voor Solvari diensten verrichten welke bestaan uit het werven van leads middels de Affiliatesite met gebruikmaking van het Promotiemateriaal, ten behoeve van het Platform, voor welke dienst Affiliate een Vergoeding ontvangt. Affiliate is verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. Solvari is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan Affiliate verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord onder verantwoordelijkheid en risico van Affiliate gebeurt. De Affiliate die geen gebruik maakt van een API koppeling en/of iFrame ontvangt geen toegang tot een Online Affiliate Account. Solvari zal aan deze Affiliate maandelijks een opgave doen van het resultaat van de werkzaamheden ten behoeve van de Dienst.
 3. Door het aangaan van de Overeenkomst vormen partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture, agentuurschap of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Partijen zijn niet bevoegd voor de ander verbintenissen aan te gaan. 

ARTIKEL 3: AANMELDING, ACCEPTATIE EN AARD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Om als Affiliate te kunnen worden ingeschreven dient Affiliate door Solvari te worden geaccepteerd. Solvari hanteert een selectieprocedure voor aanmelding. Solvari kan de aanmelding zonder opgave van reden en op ieder moment weigeren. 
 2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze affiliate voorwaarden worden geaccepteerd.
 3. Affiliate garandeert dat de informatie die aan Solvari wordt verstrekt in het kader van het goedkeuringsproces correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten. 
 4. Na afronding van het aanmeldingsproces verstrekt Solvari aan Affiliate een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Affiliate toegang krijgt tot het Online Affiliate Account, waarmee onder meer verschuldigde vergoedingen in te zien zijn. 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFFILIATE

 1. Affiliate zal het door Solvari aangeboden Promotiemateriaal slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen. 
 2. Affiliate zal ten aanzien van het gebruik van het affiliateprogramma telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Solvari opvolgen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. Het Promotiemateriaal mag uitsluitend worden gebruikt op de Affiliatesite. 
 4. Door Affiliate aangedragen promotiemateriaal mag alleen gebruik worden na toestemming van Solvari. 
 5. Het is Affiliate niet toegestaan om:
 • Promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter;
 • Promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium, ook als dit op basis van opt-in zou gebeuren; 
 • Promotionele of wervende uitingen te vertonen in pop-up, pop-under of vergelijkbare vensters of technieken; 
 • Promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben; 
 • Promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben; 
 • Promotionele uitingen te voorzien van aansporingen van welke aard dan ook aan Gebruikers om het Promotiemateriaal aan te klikken en/of in te vullen (bij API koppeling e/o iFrame), dan wel zich valselijk voor te doen als potentiële klant teneinde de Vergoeding voor Affiliate op te drijven; 
 • Promotionele uitingen langs de geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen;
 • Promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Solvari. 
 1. Affiliate verbindt zich jegens Solvari gedurende de looptijd van de Overeenkomst leads exclusief ten behoeve van het Platform te genereren, zodat het Affiliate niet is toegestaan leads te genereren in dezelfde Productcategorie ten behoeve van andere partijen. Solvari verleent uitdrukkelijk geen exclusiviteit aan Affiliate.
 2. Het is Affiliate, alsmede gelieerde ondernemingen, niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Solvari tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende zes maanden na afloop van de Overeenkomst activiteiten te ontplooien die direct of indirect concurrerend zijn met de Dienst en/of het Platform van Solvari. 
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, dient Affiliate te allen tijde de aanduiding van Solvari en bijbehorende logo's te gebruiken in het geval van promotie van het Platform. Affiliate zal zorgdragen dat er geen verwarring ontstaat over zijn status als Affiliate en het gebruik van het Platform. Solvari kan aanwijzingen geven over correct gebruik, welke Affiliate stipt zal opvolgen. 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS 

 1. Met de Dienst is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het is Affiliate niet toegestaan om persoonsgegevens te onderscheppen of op andere wijze te verkrijgen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien Affiliate persoonsgegevens verwerkt middels de API koppeling, dan is Affiliate verwerker in de zin van de AVG.  Solvari en Affiliate zullen in dat geval gelet op het bepaalde in de AVG een separate verwerkersovereenkomst aangaan.

ARTIKEL 6: VERGOEDING 

 1. Solvari en Affiliate maken voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst afspraken over de Vergoeding, inhoudende een tarief per Lead.
 2. Betaling van de Vergoeding zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer zoals door Affiliate opgegeven en is geregistreerd bij Solvari in het Online Affiliate Account. Solvari hanteert een systeem van ‘self billing’ per kalendermaand. De resultaten zoals gerapporteerd door Solvari zijn leidend. De totaal door Affiliate verdiende Vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst, zal iedere maand, achteraf worden uitbetaald door Solvari. 
 3. Betaling van de Vergoeding aan Affiliate zal alleen plaatsvinden indien Solvari de Lead(s) heeft goedgekeurd. Het goedkeuren van de Lead is ter beoordeling van Solvari en zal plaatsvinden onder meer op basis van de criteria zoals hieronder weergegeven. Voorts hanteert Solvari een minimumvergoeding van EUR 200,- per maand. Indien de minimumvergoeding niet wordt gehaald in een maand dan zal geen uitkering plaatsvinden. Alsdan wordt het betreffende bedrag meegenomen in de Vergoeding voor de daarop volgende maand. 
 4. Solvari kan een Vergoeding weigeren. Solvari mag met gegronde redenen, zoals bijvoorbeeld de redenen zoals hieronder uiteengezet, een Lead afkeuren. Affiliate ontvangt geen vergoeding voor een Lead, dan wel dient een reeds ontvangen vergoeding te retourneren indien: 
 • Gebruiker onjuiste (contact)gegevens heeft ingevuld; 
 • Gebruiker niet beslissingsbevoegd is; 
 • Gebruiker aangeeft geen offertes te willen ontvangen;
 • Gebruiker geen aankoopintentie heeft; 
 • Gebruiker al het verzoek om een lead heeft gedaan binnen een termijn van 30 dagen voor hetzelfde product/dienst;
 • Er sprake is van frauduleus handelen.
 1. Solvari is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan Affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Solvari uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van Affiliate. 
 2. Affliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die Solvari verricht aan Affiliate. 
 3. Solvari heeft het recht de Vergoeding aan te passen. Solvari zal dit tijdig schriftelijk kenbaar maken aan Affiliate. 

ARTIKEL 7: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur van de Dienst, waaronder – maar niet uitsluitend begrepen – het Promotiemateriaal, berusten uitsluitend bij Solvari. Affiliate verkrijgt krachtens de Overeenkomst geen enkel recht of vergunning. 
 2. Het is Affiliate niet toegestaan enige aanduiding inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van het Promotiemateriaal te verwijderen of te wijzigen. 
 3. Affiliate garandeert dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten dan wel andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Affiliate vrijwaart Solvari voor alle aanspraken, schade en kosten van derden dienaangaande. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Solvari niet aansprakelijk voor schade van Affiliate ontstaan door enig handelen of nalaten van Solvari in de uitvoering van de Overeenkomst. Solvari is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of promotiemateriaal door Solvari.  
 2. Iedere aansprakelijkheid van Solvari voor schade is beperkt tot maximaal de Vergoeding die Solvari aan Affiliate heeft betaald in de maand voorafgaand aan het moment van de schadetoebrengende gebeurtenis. 

ARTIKEL 9: BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN WIJZIGINGEN

 1. Solvari zal zich inspannen de Dienst met zorg uit te voeren. De uitvoering van de Overeenkomst leidt voor Solvari tot een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. Solvari kan uitdrukkelijk niet garanderen dat op elk gewenst moment gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. 
 2. Solvari onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud dat mogelijk tot beperkingen van de beschikbaarheid kan leiden, zal worden uitgevoerd op de momenten dat hier zo min mogelijk hinder van wordt ondervonden. Indien mogelijk zal Solvari Affiliate informeren over onderhoudswerkzaamheden. 
 3. Solvari is niet gehouden tot enige vergoeding van schade als gevolg van gebreken en/of aanpassingen in de Dienst. 

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING

 1. Solvari en Affiliate zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit als zodanig is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze bepalingen blijven ook gelden na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als partijen redelijkerwijs aanspraak kunnen maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 2. Informatie over de uitvoering van de Overeenkomst, Gebruikers en Vergoedingen wordt in elk geval aangemerkt als vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 10.1. 

ARTIKEL 11: BOETEBEDING

 1. Indien Affiliate handelt in strijd met het in artikel 4.6, 4.7, 7 en/of 10 bepaalde, verbeurt Affliliate aan Solvari, die zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,-, vermeerderd met EUR 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Het voormelde laat onverlet het recht van Solvari om in plaats van de boete de werkelijk geleden schade op Affiliate te verhalen. 

ARTIKEL 12: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop Affiliate toegang verkrijgt tot het Online Affiliate Account. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen. 
 2. Tenzij anders overeengekomen, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Affiliate zal na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van deze beëindiging geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding als gevolg van de beëindiging.  
 3. Indien de Overeenkomst is beëindigd:
 • is Solvari gerechtigd om de toegang tot de Dienst en het Online Affiliate Account te blokkeren en het Promotiemateriaal onbruikbaar te maken;
 • kan Affiliate geen aanspraak meer maken op een Vergoeding; 
 • is Affiliate gehouden onmiddellijk het Promotiemateriaal, of materiaal van Affiliate dat gebruikt werd ter promotie van het Platform van haar site te verwijderen en/of in te leveren;
 • is Affiliate niet langer gerechtigd om de naam en het Promotiemateriaal van Solvari te gebruiken.

ARTIKEL 13: OVERIGE BEPALINGEN  

 1. Op iedere Overeenkomst tussen Solvari en Affiliate is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Solvari is gerechtigd deze affiliate voorwaarden te wijzigen en zal Affiliate in dat geval daarover in het Online Affiliate Account en per e-mail informeren.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvari is Affiliate niet gerechtigd Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze affiliate voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Solvari en Affiliate zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Solvari en/of Affiliate zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten al dan niet met behulp van mediation.
 6. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden, Overeenkomsten en offertes zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Eerder bekeken pagina's