Door gebruik te maken van de website en diensten van Solvari aanvaardt deelnemer onderstaande voorwaarden:

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

Solvari: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (3431 JZ) Nieuwegein, aan de Zadelstede 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50972243.
Dienstverlening: de dienstverlening die door Solvari wordt aangeboden door middel van haar websites (www.solvari.nl, www.solvari.be en andere sites die Solvari in eigen beheer heeft), onder meer bestaande uit het aanbieden/genereren van leads uit de markt.
Aanvrager: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Solvari kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in één van de deelnemers en/of dienstverlening waarin deelnemer voorziet.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Solvari kenbaar heeft gemaakt van de dienstverlening van Solvari gebruik te willen maken.
Lead: Een uiting van interesse door een aanvrager in en bepaald(e) product of dienst van een deelnemer die daarvoor offertes kan uitbrengen. Die uiting van interesse kan uitmonden tot een overeenkomst tussen aanvrager en deelnemer. Die klus moet feitelijk gezien uitgevoerd kunnen worden en bij de aanvrager moet enige aankoopintentie aanwezig zijn. De uiting bestaat deels uit persoonsgegevens en zo veel als mogelijk niet-persoonsgegevens die aan een beperkt aantal deelnemers verstrekt zal worden. De aanvrager begrijpt dat hij op die manier meerdere offertes gaat ontvangen en de deelnemers met hem contact zullen opnemen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en Solvari die ontstaat door aanmelding van deelnemer op de website en waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.
Partnerpagina: de (persoonlijke) omgeving van deelnemer op de website, welke slechts toegankelijk is voor deelnemer na invoering van zijn inloggegevens en waarop informatie betreffende het profiel van deelnemer wordt opgenomen.
Persoonsgegevens: alle gegevens die afzonderlijk of in combinatie met elkaar ervoor zorgen dat een persoon individueel aan te wijzen is.
Niet-persoonsgegevens: gegevens die een aanvrager invult en geen verband houden met de fysieke aanwijsbaarheid van de aanvrager, afzonderlijk noch in combinatie met andere niet-persoonsgegevens.
Website: www.solvari.nl, www.solvari.be en andere sites die Solvari in eigen beheer heeft.
Verwerkingsverantwoordelijke: Solvari bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
Verwerker: deelnemers die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2. Dienstverlening Solvari

2.1 Solvari probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Solvari heeft daarbij slechts een faciliterende rol en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op Solvari rust geen verplichting ten opzichte van haar deelnemers om een bepaald resultaat te behalen. Solvari is evenmin verplicht om leads aan deelnemer te verstrekken. Solvari wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die (mogelijk) gesloten wordt tussen deelnemer en aanvrager. Solvari is op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor hetgeen zich tussen aanvrager en deelnemer afspeelt.

2.2 Deelnemer bepaalt zelf hoeveel leads hij wenst te ontvangen en geeft dit aan op zijn partnerpagina. Leads worden door Solvari aan de deelnemer beschikbaar gesteld via de partnerpagina. Dit is een volledig geautomatiseerd proces.

2.3 Tenzij anders overeengekomen, verstrekt Solvari de ontvangen lead van aanvrager aan maximaal 5 deelnemers.

2.4 Een lead bestaat deels uit persoonsgegevens en zo veel mogelijk niet-persoonsgegevens. De bij de lead vermelde gegevens en omschrijving van de behoefte van aanvrager zijn indicatief.

2.5 Deelnemer erkent het commerciële belang van het snel opvolgen van de ontvangen lead. Binnen één werkdag na ontvangst van de lead dient door of namens deelnemer geprobeerd te zijn om contact te leggen met aanvrager middels de in de lead aangegeven contactgegevens. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen lead.

2.6 Deelnemer zal alle ontvangen persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens met betrekking tot de lead geheel vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de geldige wetgeving. Het is deelnemer niet toegestaan, voor welk doel dan ook, om de door Solvari geleverde informatie door te geven aan derden.

2.7 Deelnemer staat er voor in dat hij beschikt over een professionele ervaring op het betreffende vakgebied en een adequate en operationele bedrijfsvoering heeft, welke voldoet aan de geldende relevante regelgeving en in de relevante branche gestelde eisen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst: aanmelding en beëindiging registratie

3.1 Door aanmelding en registratie van de gegevens van deelnemer en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, accepteert deelnemer als geregistreerde deelnemer de inhoud van deze voorwaarden en is deelnemer gerechtigd gebruik te maken van de (online) dienstverlening van Solvari.

3.2 Het door deelnemer opgegeven wachtwoord voor registratie is vertrouwelijk en deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor alle handelingen die op zijn partnerpagina plaatsvinden. Solvari is te allen tijde gerechtigd de partnerpagina te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor Solvari uit voortvloeit.

3.3 Solvari is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voor deelnemer ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de partnerpagina.

3.4 De tussen deelnemer en Solvari gesloten overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd middels kennisgeving per e-mail.

3.5 De beëindiging van de overeenkomst tussen deelnemer en Solvari leidt niet automatisch tot een verwijdering van de persoonsgegevens. Daar moet de deelnemer expliciet een schriftelijk verzoek voor indienen conform de geldende wet. Solvari verbindt zich ertoe het verzoek tot verwijdering binnen de wettelijk toegestane termijn uit te voeren, mits er geen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het recht op verwijdering ongeldig is.

Artikel 4. Gebruik van de dienstverlening en verstrekking van informatie

4.1 Deelnemer garandeert dat alle aan Solvari verstrekte gegevens in het kader van de dienstverlening correct en actueel zijn en dat hij bevoegd is gebruik te maken van de dienstverlening van Solvari. Daarnaast garandeert deelnemer dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst met Solvari.

4.2 Door plaatsing van foto, beeld, video, tekst- en/of ander materiaal door deelnemer op de website geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Solvari om dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken/wijzigen en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden.

4.3 Deelnemer garandeert dat hij mag beschikken over materialen of andere gegevens die door hem op de website worden geplaatst. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet deelnemer afstand van zijn persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij op de website plaatst.

4.4 Solvari is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld, video-, tekst en/of ander materiaal per direct van de website te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Solvari aanstootgevend is of anderszins onrechtmatig is.

4.5 Solvari heeft het recht om content en/of functionaliteiten op de website te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Solvari is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

4.6 Deelnemer vrijwaart Solvari voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Solvari van de door deelnemer op website geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

4.7 Indien deelnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft Solvari het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 Voor iedere lead die Solvari aan deelnemer verstrekt ontstaat op dat moment een aanspraak van Solvari op deelnemer. Van toepassing zijn de overeengekomen tarieven zoals door deelnemer vermeld op de partnerpagina. De tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2 De betaling aan Solvari is niet afhankelijk van de uitkomst van de verstrekte lead.

5.3 Tenzij voorafgaand anders overeengekomen is Solvari te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen worden kenbaar gemaakt op de partnerpagina.

5.4 Betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen door deelnemer te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Solvari. Deelnemer kan zich niet op verrekening beroepen dan wel op enig opschortingsrecht. Voor elke niet tijdige betaling is deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd + 2 %, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

5.5 Indien deelnemer ondanks sommaties in verzuim blijft, zal Solvari haar vordering ter incasso aan derden uit handen geven. Deelnemer is in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Solvari verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Solvari is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor welke schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij deelnemer of afwijkingen ten opzichte van door de Solvari gegeven lead geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. Solvari is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een aanvrager en deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het sluiten van een overeenkomst met de aanvrager en de inhoud daarvan.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Solvari in de richting van deelnemer door of vanwege de tussen Solvari en deelnemer gesloten overeenkomst is te alle tijden beperkt tot eventuele directe schade. Solvari is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade. Voor omzetschade en/of winstderving is Solvari nimmer aansprakelijk.

6.3 De aansprakelijkheid van Solvari beperkt zich in ieder geval tot de schade ten hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen Solvari en deelnemer gesloten overeenkomst. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Solvari in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Solvari wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

Artikel 7. Klachten

7.1 Eventuele klachten van deelnemer omtrent de geleverde lead dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de lead door deelnemer aan Solvari ter kennis worden gebracht middels de online reclamatiemodule die deel uitmaakt van de partnerpagina van deelnemer.

7.2 De richtlijnen voor het reclameren van leads zijn opgenomen in de partnerpagina op de pagina waar de reclamaties ingediend dienen te worden.

7.3 Deelnemer zal zich niet negatief uitlaten over de website en de dienstverlening van Solvari en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van de website van Solvari, waaronder doch niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, vormgeving, bescheiden, methodes, zijn eigendom van Solvari en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is deelnemer niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Solvari.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien nakoming van de overeenkomst door Solvari ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is Solvari gerechtigd om de levering van haar prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt. Onder overmacht zal onder meer steeds begrepen zijn bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan.

Artikel 10. Wijzigingen en geldigheid

10.1 Solvari is bevoegd om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en prestaties van toepassing te verklaren. Solvari zal deelnemer omtrent de wijzigingen via de partnerpagina of anderszins informeren.

10.2 Indien om wat voor reden dan ook één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijven te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Deelnemer en Solvari treden met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen door afspraken die de oorspronkelijke bepalingen zo veel mogelijk benaderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden, evenals op alle offertes, overeenkomsten en prestaties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, waaronder begrepen, die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 12. Privacybescherming van deelnemers en gegevensverwerking conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Solvari veronderstelt dat haar Deelnemers op de hoogte zijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

12.1 Doel van verwerking
• Het doel van die verwerking voor deelnemers is steeds om een opdracht te verkrijgen uit de lead.
• Daarmee mag de Deelnemer de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.

12.2 Zorgvuldigheid en geheimhouding
Natuurlijke personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker hebben geheimhoudingsplicht over de gegevens waarmee zij in aanraking komen.

Bescherming van gegevens
Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet. Daarbij draagt ze zorg dat de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd.

12.3 Inschakelen subverwerkers
• De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of overeenkomst met de verantwoordelijke.
• Indien een subverwerker door de verwerker wordt ingeschakeld, dan legt de verwerker de subverwerker dezelfde verplichtingen als in deze overeenkomst vast in een subverwerkersovereenkomst.
• Als de subverwerker zijn verplichtingen niet nakomt, is de verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke.

12.4 Verwachting dat verwerkers meewerken aan de uitoefening van rechten van aanvragers
De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, wijziging, verwijdering en dataportabiliteit).

12.5 Verwachting dat verwerkers meewerken aan de meldplicht datalekken
De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Iedere verwerker meldt mogelijke datalekken direct en uiterlijk binnen 4 uur aan de verantwoordelijke. Ook werkt hij mee aan onderzoek/analyse rondom het datalek. De verwerker hoeft niet te melden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), dat doet de verantwoordelijke. De verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken die ontstaan zijn bij verwerker geen kosten in rekening aan de verwerkingsverantwoordelijke.

12.6 Inspecties en doorlichtingen
De verwerker werkt mee aan audits (doorlichtingen) door de verantwoordelijke of een door de verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen.

12.7 Verwachting dat partijen verwijderingsverzoeken in behandeling nemen
De verantwoordelijke geeft verwerkers de mogelijkheid na een redelijke termijn de contactgegevens te verwijderen, in overeenstemming met het recht op verwijdering zoals omschreven in de AVG. Wanneer een aanvrager een dergelijk verzoek doet, zullen verwerkers die over de persoonsgegevens beschikken op de hoogte worden gesteld door de verantwoordelijke. De verantwoordelijke verwacht dat de deelnemer in kwestie noodzakelijke en voldoende maatregelen treft om het verzoek tot verwijdering van de aanvrager uit te voeren, uiterlijk binnen een maand.

12.8 Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.9 Aanvraag fysieke verwerkingsovereenkomst
Wanneer een deelnemer een fysiek exemplaar van de verwerkingsovereenkomst wil hebben, zal hij daar zelf een overeenkomst voor moeten opstellen. Deze verwerkersovereenkomst dient te worden toegestuurd naar fg@solvari.com. De functionaris gegevensbescherming zal dit verzoek binnen 10 werkdagen in behandeling nemen.